Inleiding

Buro Nieuwland (BN) neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met privacy@buronieuwland.nl

Wie is Buro Nieuwland (BN)?

BN is een eenmanszaak van Wietse Nieuwland, kantoorhoudende te Breda aan Kangoeroestraat 105, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20136548.

BN is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door BN de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt BN jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor BN persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens BN voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door BN worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie 

DoeleindeFinanciële administratie
Gegevens
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
GrondslagWettelijke verplichting
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
DoeleindeBeheer van bestellingen
GegevensNAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, BTW-nummer, Klantnummer
GrondslagUitvoering van de overeenkomst
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
DoeleindeFacturatie
GegevensNAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, BTW-nummer, Klantnummer
GrondslagUitvoering van de overeenkomst
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
DoeleindeVerlenen van de dienst zelf
GegevensNAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
GrondslagUitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn
DoeleindeAfhandelen klachten
GegevensNAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, BTW-nummer,
Klantnummer
GrondslagUitvoering van de overeenkomst
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
DoeleindeCRM
GegevensNaam, E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer

GrondslagGerechtvaardigd belang
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
DoeleindeSollicitatie
GegevensNaam, E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer

GrondslagGerechtvaardigd belang
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

DoeleindeDirect marketing
GegevensNaam, E-mailadres, Surfgedrag, Interesse in een product
GrondslagGerechtvaardigd belang
Betrokken belangCommercieel belang
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
DoeleindeNieuwsbrief
GegevensNaam, E-mailadres, Surfgedrag, Interesse in een product
GrondslagGerechtvaardigd belang
Betrokken belangCommercieel belang
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
DoeleindeRetargeting
GegevensNaam, E-mailadres, Surfgedrag, Interesse in een product
GrondslagGerechtvaardigd belang
Betrokken belangCommercieel belang
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
DoeleindeSocial media marketing
GegevensNaam, E-mailadres, Surfgedrag, Interesse in een product
GrondslagGerechtvaardigd belang
Betrokken belangCommercieel belang
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

DoeleindeWebsite analytics
GegevensSurfgedrag, Locatie

GrondslagGerechtvaardigd belang
Betrokken belangCommercieel belang
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
DoeleindeA/B testing
GegevensSurfgedrag, Locatie

GrondslagGerechtvaardigd belang
Betrokken belangCommercieel belang
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
DoeleindeAccount aanbieden
GegevensNaam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User
ID, Inhoud van het bericht
GrondslagUitvoering van de overeenkomst
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
DoeleindePlaatsen van berichten of reviews
GegevensNaam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User
ID, Inhoud van het bericht
GrondslagUitvoering van de overeenkomst
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding

DoeleindeCredit check
GegevensTelefoonnummer, Financiële middelen, Schulden, Solvabiliteit, Beroepsactiviteiten, IBAN, Naam, Adres, BSN-nummer
GrondslagGerechtvaardigd belang
Betrokken belangCommercieel belang
Bewaartermijnmaximaal 1 jaar

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

BN heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat BN gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Bureau Krediet Registratie.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij BN over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij BN. Je kunt verzoeken dat BN je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om BN te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van BN of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van BN te verkrijgen. BN zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat BN je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door BN

Een verzoek kan verstuurd worden naar privacy@buronieuwland.nl. BN zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat BN een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien BN je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers

Het kan zijn dat BN verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt BN ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de websites van BN worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen.

De cookies die via de websites van BN worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop BN je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar privacy@buronieuwland.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop BN jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar privacy@buronieuwland.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.